XMBA | Required Courses_xmba
13750
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13750,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Required Courses (วิชาบังคับ)

ธส.601  รูปแบบธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ 3 (หน่วยกิต)

GM 601 Business Model in the Globalized World

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

กลยุทธ์ และกรณีศึกษาขององค์กรในการดำเนินการธุรกิจหลากหลายประเภทในบริบทของประเทศต่างๆ บนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน อภิปรายการบริหารจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการปฏิบัติการด้านต่างๆ ในบริบทขององค์กรที่มีการขยายกิจการต่างๆ อาทิ การควบรวม การซื้อกิจการ เป็นต้น
.
Strategies and case studies of organizations in delivering businesses in countries of different economic and social conditions. Management, marketing, human resources and operating issues of companies in merger and acquisition situations are discussed.

ธส.602 ผู้บริโภคและตลาดสากล และตัดสินใจ 3 (หน่วยกิต)

GM 602 Global Consumers and Marketing

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดระดับต่างๆ อาทิ ตลาดระดับองค์กร และตลาดระดับผู้ซื้อทั่วไป ลักษณะและประเภทของผู้บริโภคในประเทศและบริบทต่างๆ รวมถึงศึกษาการพัฒนานโยบายขององค์กร และกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอเพื่อให้สามารถสอดรับและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลนี้ได้
.
Consumer needs of different market levels such as Business-to-Business and Business-to-Consumer are analyzed. Characteristics and segments of consumers in different countries and contexts are discussed. The course also discusses how business policy and marketing strategy are developed and responsive to the needs of the consumers especially in the age of digital.

ธส.603 การตัดสินใจโดยข้อมูลและสารสนเทศด้านการบัญชีและการเงิน 3 (หน่วยกิต)

GM 603 Decision Making using Accounting & Financial Information

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินขององค์กรธุรกิจเพื่อประกอบการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจของผู้บริหาร วิเคราะห์กรณีศึกษาของผู้บริหารในการใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อการวัดผลความสำเร็จของกับธุรกิจประเภทต่างๆ
.
The use of firm’s accounting and financial information for executive’s analysis, planning, and decision making. Executive’s case studies in the usage of accounting and financial information in measuring firm’s performance is discussed.

ธส.604 เศรษฐกิจโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1   1.5 (หน่วยกิต)

GM 604 Global Economy and ASEAN Economic Community I 

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมในการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอาเซียนและในระดับโลก
.
Global and ASEAN geographic, economic and social environment as opportunities for businesses. Directions and trends of industries and businesses in ASEAN and Global economy.

ธส.605 วิสัยทัศน์ซีอีโอ 1  1.5 (หน่วยกิต)

GM 605 CEO Vision Series I

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

วิสัยทัศน์ของซีอีโอในการสร้างองค์กรที่มีความสำเร็จในระดับสากล แนวทางในการบริหารจัดการด้านการนโยบายองค์กร การตลาด การเงิน เทคโนโลยี และการเป็นผู้นำ กรณีศึกษาความสำเร็จในประเทศต่างๆ

.
CEO’s vision of successful globalized companies is discussed. This includes business policy, marketing, finance & technology, as well as leadership. The course aims to provide students with case studies from different countries.

ธส.701 ภาวะผู้นำในธุรกิจสากล 3 (หน่วยกิต)

GM 701 Leadership for Global Business

วิชาบังคับก่อน  : (ไม่มี)

บทบาทของผู้นำองค์กรซึ่งสามารถบริหารงานบนพื้นฐานของความแตกต่างของบุคลากร และทีมงานในองค์กร บุคลากรที่มีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรม แนวคิดในการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในระดับสากล
.
The roles of leaders in managing people’s differences, teams and cultural diversity are studied. Principles of leaders with vision and passionate to change of global business will also be discussed.

ธส.702 การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจสากล 3 (หน่วยกิต)

GM 702 Global Business Strategy Management

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการองค์กร มุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การนำผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรสู่การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้
.
Organization management strategies are discussed. Internal and external environmental assessment and the process of formulating business strategy for regional and global competitiveness are also discussed.

ธส.703 การบริหารการเงินธุรกิจสากล  3  (หน่วยกิต)

GM 703 Global Business Finance

วิชาบังคับก่อน  :  (ไม่มี) 

หลักการในการวางแผนทางด้านการเงินเพื่อเป้าหมาย ความอยู่รอด และความสำเร็จของธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ของผู้บริหารการเงิน อาทิ CFO ในการบริหารจัดการกิจกรรมด้านการเงินเพื่อการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจในบริบทของประเทศต่างๆ
.
Principles of financial planning for firm’s target, survival and success. Case studies of executive’s strategy on finance. This includes how CFO manages business financial activities for the firm’s competitiveness in different countries.

ธส.704 เศรษฐกิจโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2   1.5  (หน่วยกิต)

GM 704 Global Economy and ASEAN Economic Community II 

วิชาบังคับก่อน  :  สอบผ่านวิชา ธส.604 เศรษฐกิจโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1 

กรณีศึกษาของธุรกิจประเภทต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการขยายกิจการในประเทศอาเซียนและในระดับโลก ทั้งในด้านการตลาด การบริหารจัดการ และการเงิน ตลอดจนความท้าทายในด้านการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาวในอาเซียนและในระดับโลก
.
Case studies of successful companies having their footprints in ASEAN and Global platforms. Their marketing, management and financial strategies as well as Challenges in maintaining long-term competitive advantage are discussed.

ธส.705 วิสัยทัศน์ซีอีโอ 2   1.5  (หน่วยกิต)

GM 705 CEO Vision Series II

วิชาบังคับก่อน  :  สอบผ่านวิชา ธส.605 วิสัยทัศน์ซีอีโอ 1

วิสัยทัศน์ของซีอีโอในการสร้างองค์กรที่มีความสำเร็จในระดับสากล แนวทางในการบริหารจัดการด้านการกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงองค์กร และนวัตกรรม กรณีศึกษาความสำเร็จในประเทศต่างๆ
.
CEO’s vision of successful globalized companies is discussed. This includes management strategy, organization change, and innovation. Students will explore case studies of different countries.
nges in maintaining long-term competitive advantage are discussed.

ธส.706 การจัดการนวัตกรรมในธุรกิจสากล  3 (หน่วยกิต)

GM 706 Innovation Management for Global Business

วิชาบังคับก่อน    (ไม่มี)

กระบวนการสร้างนวัตกรรมของธุรกิจ และกลยุทธ์การบริหารนวัตกรรมในธุรกิจสากล กรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในตลาดของประเทศต่างๆ ตลอดจนการบริหารองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและมีบริบทที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมได้
.
Firm’s innovation development process and innovation management strategy in globalized business. Case studies of successful innovation in different markets. This includes how a firm is managed to be responsive to change and innovation.