XMBA | Course Regulation_xmba
12925
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12925,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Course Regulation (ข้อกำหนดหลักสูตร)

1.ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล

Master of Business Administration Program in Global Business Management

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (การจัดการธุรกิจสากล)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม. (การจัดการธุรกิจสากล)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration (Global Business Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A. (Global Business Management)

3.เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในการเรียนชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค -ไม่มี-

2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการ
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

• แผน ก แบบ ก 2 : แผนจัดทำวิทยานิพนธ์ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจะต้องทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต

•  แผน ข : แผนการศึกษาลักษณะวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องศึกษาวิชาการศึกษาอิสระรวมทั้งการสอบประมวล ความรู้แทน

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การวัดผลการศึกษา  แบ่งเป็น 9  ระดับ  มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3) ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะพาณิชยศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด
5) ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย
.
แผน ก
.
– ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
– ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว
– นำส่งวิทยานิพนธ์ เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
.
แผน ข
.
– ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบประมวลความรู้
– ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ
– รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
– นักศึกษาต้องส่งบทความสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้คณะเพื่อพิจารณาส่งไปตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
– นำส่งการค้นคว้าอิสระ เข้าระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ