XMBA | Admission_xmba
12439
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12439,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Admission (รับเข้าศึกษา)


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล

1.สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ

2.มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงานหลังจบปริญญาจนถึงวันปิดรับสมัคร

3.ผู้เข้าศึกษาต้องส่งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน จำนวนไม่เกิน 1 หน้า

4.ผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือคะแนน TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.หนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendation) ปิดผนึก จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://xmba.bus.tu.ac.th/download/Confidential%20Recommendation%20on%20Applicant_XMBA.pdf)

4.ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (เอกสารใน ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ยื่นในวันสอบสอบสัมภาษณ์)

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล (รอบสอง)

 

รับสมัคร (รอบ 2) online เท่านั้นที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th/2014/register1.aspx
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ

รอบ 2 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ

รอบแรก  วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ xmba.tbs.tu.ac.th/

รอบ 2  วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ xmba.tbs.tu.ac.th/

 

สอบสัมภาษณ์ 

รอบแรก วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

รอบ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
รอบแรก วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม  2563  ที่ xmba.tbs.tu.ac.th/

รอบ 2 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคมคม  2563  ที่ xmba.tbs.tu.ac.th/

 

 

รายงานตัว + จ่ายเงิน 
รอบแรก วันเสาร์ที่  11  กรกฎาคม 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม  2563

รอบ 2 วันจันทร์ที่  17  สิงหาคม 2563

การสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TU-GET)

สามารถนำผลมายื่นสมัครเข้าศึกษา ปี2563 คือการสอบ TU-GET ครั้งที่ 2019 – 2020

TUGET Paper-based (PBT)
ครั้งที่ รับสมัคร/ชำระเงิน วันสอบ
2/2563 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
3/2563 วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2563 วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาค 2563
5/2563 วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563
7/2563 วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2563 วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563


ติดต่อสอบถาม
สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4


Emailtugetlitu@gmail.com หรือ
Website: http://litu.tu.ac.th/2016/th/tu-get-th

 

 

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS : ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563


ผู้สมัครสอบโครงการ XMBA จะต้องกรอกรายละเอียดในใบรายงานผลดังนี้

1. เขียนเลขที่ใบสมัครของสำนักงานบัณฑิตฯ ไว้ด้านหน้าของผลสอบ TU-GET

2. ระบุโครงการที่สมัครสอบ ไว้ด้านหน้าผลสอบ TU-GET

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

4. ส่งผลสอบเฉพาะฉบับจริงเท่านั้น (ไม่รับสำเนา)

5. กรณีจะส่งผลสอบด้วยตนเอง โครงการฯ เปิดทำการ วันธรรมดา เวลา 8.30 – 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.

6. กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ส่งมาที่  โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร (XMBA) ห้อง F 310 ชั้น 3 ตึกธรรมศาสตร์ 60 ปี (ริมน้ำ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์