XMBA | Interview Schedule_xmba
13073
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13073,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Interview Schedule (กำหนดเวลาการสัมภาษณ์)

 คลิก!!ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 

1.  วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์

Circle สถานที่  ณ  ชั้น  4  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ท่าพระจันทร์) 

Circle ผู้มีสิทธิสอบต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่  21 มิถุนายน  2563 ดังต่อไปนี้ 

 

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

เลขประจำตัวสอบ

เวลารายงานตัว

เวลาสอบสัมภาษณ์

 1. 02-00xx – 02-00xx 

08.30 น.

09.00  –  12.00  น.

2.  เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

 

Circle  รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป   

 

 Circle บัตรประชาชน หรือ เอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้่

 

 Circle สำเนา TRANSCRIPT ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

Circle  หนังสือรับรองปิดผนึกจำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่ (หนังสือให้คำรับรองผู้เข้าสัมภาษณ์ต้องนำมาให้ด้วยตนเองในวันสอบสัมภาษณ์) 

    ***  กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง ***

 

 Circle  หลักฐานที่แสดงถึงการมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เช่น หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกรณีที่ดำเนินธุรกิจเอง หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงประสบการณ์ทำงานทั้งหมด ทุกประเภทและทุกช่วงเวลาที่ทำงาน

 

Circle ให้ผู้สมัครพิมพ์ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน จำนวนไม่เกิน 1 หน้า


***  ทั้งนี้ ขอให้เขียนเลขที่สมัครสอบ  และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อย***

*** หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร  (XMBA)  โทรศัพท์  02-613-2227-8  หรือ  0-2226-4509 ***

กำหนดการผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (XMBA) 

กำหนดการผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม  2563

คลิกเพื่อดู!! 

ประกาศผลสอบผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563

**ปิดพักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.**

Circle รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

จำนวน  71,800 บาท  เป็น
 

Circle แคชเชียร์เช็คเท่านั้น  

 

Circle สั่งจ่าย  “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.”

 

**ชำระเงินที่โครงการ XMBA อาาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี ชั้น 3 ห้อง F-310**

วันที่ XX สิงหาคม  2563  

เวลา  09.00 – 16.00 น.

Circle ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

Circle ณ ห้อง Mezzanine โรงแรม RIVA  SURYA  BANGKOK