XMBA | Vision & Mission_xmba
12676
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12676,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Vision (วิสัยทัศน์)

About  XMBA & Vision (เกี่ยวกับเรา)

          นับจากปี 2515 ที่ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business School-TBS) ในขณะนั้น ก่อตั้งโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration Program-MBA) ขึ้นด้วยต้องการตอบโจทย์ความต้องการเพิ่มศักยภาพนักบริหารขององค์กรภาครัฐและเอกชน  ตลอดระยะเวลา 42 ปี ที่ผ่านมา MBA-TBS ยังคงความเป็นผู้นำเรื่องเรื่องการเรียนการสอน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่มีความเข้มแข็งอย่างเสมอมา โดยผ่านจุดเด่นสำคัญต่างๆ เช่น การใช้กรณีศึกษา การ ฝึกฝนการตัดสินใจโดยใช้ Business Simulation เช่นเดียวมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆของโลก การโดยผสมผสาน Field Trip ให้นักศึกษาสัมผัสกับสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจจริงทั้งในและต่างประเทศ และการ มีโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันชั้นนำต่างๆทั่วโลกกว่า 52 แห่ง ฯลฯ

——โครงการ MBA-TBS มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี “ผู้นำแห่งนวัตกรรมการศึกษา ด้านการบัญชีและการจัดการธุรกิจ” และ พันธกิจ “พัฒนาสมรรถนะการจัดการและปลูกฝังสำนึกธรรมศาสตร์ ให้ผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ”
——ทำให้ MBA-TBS วางเป้าหมายการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสำคัญ 3 เรื่อง คือ
1. มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (Academic Excellence)
2. มีความสามารถในการบริหารธุรกิจระดับนานาชาติ (Ready for working in global business environment)
3. เป็นนักบริหารที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsible with good ethical conduct)

         ปัจจัยที่สนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการ ที่สำคัญมาจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นและการที่ TBS เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ Partnership in International Management (PIM) ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ต่ำกว่า 52 แห่ง ทั่วโลก มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทั้งองค์ความรู้ ทำให้ผู้ที่เข้าเรียน MBA สามารถออกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ฝึกฝน เพิ่มทักษะ สร้างประสบการณ์ รวมถึงเข้าแข่งกิจกรรมระหว่างนักศึกษาด้วยกันในระดับโลกได้

—— นอกจากนี้ Thammasat Business School (TBS) เป็นสถาบันการศึกษาที่บรรลุสถานะ 3 มงกุฎ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยจากสถิติ มีมหาวิทยาลัยจำนวนน้อยกว่า 1% ของมหาวิทยาลัยในโลกนี้ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจำนวน 13,670 แห่งทั่วโลก มีเพียง 90 แห่งเท่านั้น ที่ผ่านการรับรองครบทั้ง 3 มาตรฐาน

          สถานะ 3 มงกุฎ หรือ Triple Crown หมายถึง สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติอย่างครบถ้วนจาก 3 สถาบันหลักด้านการบริหารธุรกิจของโลกคือ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) จากสหรัฐอเมริกา EQUIS (EFMD Quality Improvement System) จากสหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) จากสหราชอาณาจักร ด้วยเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน และมีกติกาที่เข้มงวดอย่างยิ่ง ทำให้กล่าวได้เต็มปากว่า มีทุกหลักสูตรที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักสูตรบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติทุกๆด้าน

         ในเรื่อง ความสามารถในการบริหารธุรกิจระดับนานาชาติ ด้านหลักสูตร เมื่อมองถึงความต้องการล่าสุด เช่นการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AEC โครงการ  MBA-TBS มีการเพิ่มวิชา Business In Regional Context ที่มีการเรียนรู้กรณีศึกษาการบริหารธุรกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้ง จีน และ ญี่ปุ่น   มี Field Trip ในหลักสูตรนำนักศึกษาไปเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ

ในเรื่องการสร้างนักบริหารที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มีการสอดแทรกองค์ความรู้ไปในทุกวิชาทั้ง การตลาด การบัญชี/การเงิน การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ รวมถึงมีวิชาด้าน นี้โดยตรงได้แก่ วิชา Corporate Governance and Social Responsibility

         MBA-TBS ให้ความสำคัญอย่างสูงกับการผลิตมหาบัณฑิตให้ออกไป โดยมีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมสำหรับการแข่งขันซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร และคัดเลือกคณาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ที่จะเข้ามาสอน ในส่วนของนักศึกษา นอกจากองค์ความรู้ที่ได้ เรื่องการสร้างเครือข่าย MBA-TBSทำอย่างเต็มที่ในการสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ขณะที่การบริหารจัดการองค์กร สมัยใหม่เน้นเรื่องความทันสมัย เช่น เรื่องการใช้เทคโนโลยี ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ MBA-TBS มุ่งมั่นในการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          จากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันที่สูงกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก  นับเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่งต่อโครงการฯ กระนั้น ความเข้มแข็งของหลักสูตร คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา  เครือข่ายที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ ผนวกกับความมุ่งมั่น ต่อวิสัยทัศน์ของ MBA- TBS  สะท้อนถึง Brand ที่แข็งแกร่ง และยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความได้เปรียบได้ระยะยาว

Mission (ภารกิจ)

ผลิตงานวิชาการคุณภาพสูงที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจไทย
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

สร้างนักบริหารที่มีความสามารถในการบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติ

สร้างนักบริหารที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลิตงานวิชาการคุณภาพสูงที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจไทย

สนับสนุน คณะในการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เป็นศูนย์รวมความรู้ธุรกิจภูมิภาค

Master of Business Administration

        หลักสูตร XMBA เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปซึ่งมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ลักษณะเด่นของหลักสูตรคือเน้นการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจสากล เพื่อตอบสนองความต้องการ ของธุรกิจไทยที่กำลังขยายกรอบการดำเนินงานไปสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล จึงจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทั้งในทางวิชาการและ ประสบการณ์เชิงกลยุทธ์ และการจัดการ เพื่อจะนำพาให้ธุรกิจอยู่รอดในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวด เร็ว หลักสูตรนี้เน้นหนักให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีมุมมองและมีความเข้าใจในปัญหาทางธุรกิจของสังคมไทยและสังคมโลกอย่างถ่องแท้ และมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดีทั้งนี้ XMBA เป็นหลักสูตรนอกเวลา (Part-time) ใช้เวลา 1 ปี ครึ่ง มีการเรียนการสอนเน้นการใช้กรณีศึกษา (Case Studies) โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงและวิทยากรที่เป็นผู้บริหาร องค์กรชั้นนำของประเทศ

       นอกจากนี้ยังมีการฝึกการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์ผ่านการจำลองสถานการณ์ทาง ธุรกิจ (Business Simulation) เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ แข่งขัน  นักศึกษาจะมีโอกาสได้ทำการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เห็น ถึงความท้าทายทางธุรกิจระดับโลก และนักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกที่อยู่ใน เครือข่ายความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เยี่ยมชมกิจการที่มีความโดดเด่นเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งมีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคม

History (ประวัติ)

        โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร หรือ XMBA ได้รับการก่อตั้งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2528 โดย ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย จนถึงปัจจุบันมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศรวมทั้งหมดถึง 34 รุ่น มีสมาคมศิษย์เก่าที่มีความเข้มแข็ง มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการจัดให้คณาจารย์และศิษย์เก่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการกระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่าย XMBA ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีความสำคัญในโลกของธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

Master of Bussiness Administration Program In Strategic Management