XMBA | Vision & Mission_xmba
12676
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12676,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Vision (วิสัยทัศน์)

About  XMBA & Vision (เกี่ยวกับเรา)

——โครงการ XMBA มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี “สร้างชื่อเสียงให้ Thammasat Business School เป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลก” และ พันธกิจ “พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้นำที่มีความสามารถในการจัดการกับความท้าทายที่ไม่หยุดนิ่งของธุรกิจระดับโลกผ่านการวิจัยและความเป็นสากล”
——ทำให้ XMBA วางเป้าหมายการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติสำคัญ 3 เรื่อง คือ

1. ขยายการเข้าถึงความรู้ที่ล้ำสมัยผ่านหลักสูตรพลวัตสำหรับอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่นและอุตสาหกรรมในต่างประเทศ
2. นำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีพผ่านความก้าวหน้าในเทคโนโลยีดิจิทัลและการเรียนรู้ออนไลน์
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาที่มีส่วนร่วมกับนักเรียน องค์กรและชุมชนในวงกว้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

         ปัจจัยที่สนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการ ที่สำคัญมาจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นและการที่ TBS เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ Partnership in International Management (PIM) ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่ต่ำกว่า 52 แห่ง ทั่วโลก มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทั้งองค์ความรู้ ทำให้ผู้ที่เข้าเรียน XMBA สามารถออกไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ฝึกฝน เพิ่มทักษะ สร้างประสบการณ์ รวมถึงเข้าแข่งกิจกรรมระหว่างนักศึกษาด้วยกันในระดับโลกได้

—— นอกจากนี้ Thammasat Business School (TBS) เป็นสถาบันการศึกษาที่บรรลุสถานะ 3 มงกุฎ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยจากสถิติ มีมหาวิทยาลัยจำนวนน้อยกว่า 1% ของมหาวิทยาลัยในโลกนี้ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจำนวน 13,670 แห่งทั่วโลก มีเพียง 90 แห่งเท่านั้น ที่ผ่านการรับรองครบทั้ง 3 มาตรฐาน

          สถานะ 3 มงกุฎ หรือ Triple Crown หมายถึง สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติอย่างครบถ้วนจาก 3 สถาบันหลักด้านการบริหารธุรกิจของโลกคือ AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) จากสหรัฐอเมริกา EQUIS (EFMD Quality Improvement System) จากสหภาพยุโรป และ AMBA (Association of MBAs) จากสหราชอาณาจักร ด้วยเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างกัน และมีกติกาที่เข้มงวดอย่างยิ่ง ทำให้กล่าวได้เต็มปากว่า มีทุกหลักสูตรที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักสูตรบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติทุกๆด้าน

          XMBA ให้ความสำคัญอย่างสูงกับการผลิตมหาบัณฑิตให้ออกไป โดยมีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมสำหรับการแข่งขันซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร และคัดเลือกคณาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ที่จะเข้ามาสอน ในส่วนของนักศึกษา นอกจากองค์ความรู้ที่ได้ เรื่องการสร้างเครือข่าย XMBA ทำอย่างเต็มที่ในการสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ขณะที่การบริหารจัดการองค์กร สมัยใหม่เน้นเรื่องความทันสมัย เช่น เรื่องการใช้เทคโนโลยี ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ XMBA มุ่งมั่นในการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          จากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันที่สูงกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก  นับเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่งต่อโครงการฯ กระนั้น ความเข้มแข็งของหลักสูตร คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา  เครือข่ายที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในระดับชาติและนานาชาติ ผนวกกับความมุ่งมั่น ต่อวิสัยทัศน์ของ XMBA สะท้อนถึง Brand ที่แข็งแกร่ง และยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความได้เปรียบได้ระยะยาว

Mission (ภารกิจ)

ผลิตงานวิชาการคุณภาพสูงที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจไทย
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

สร้างนักบริหารที่มีความสามารถในการบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติ

สร้างนักบริหารที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลิตงานวิชาการคุณภาพสูงที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจไทย

สนับสนุน คณะในการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เป็นศูนย์รวมความรู้ธุรกิจภูมิภาค

Master of Business Administration

        หลักสูตร XMBA เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปซึ่งมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ลักษณะเด่นของหลักสูตรคือเน้นการศึกษาด้านการจัดการธุรกิจสากล เพื่อตอบสนองความต้องการ ของธุรกิจไทยที่กำลังขยายกรอบการดำเนินงานไปสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล จึงจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทั้งในทางวิชาการและ ประสบการณ์เชิงกลยุทธ์ และการจัดการ เพื่อจะนำพาให้ธุรกิจอยู่รอดในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวด เร็ว หลักสูตรนี้เน้นหนักให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีมุมมองและมีความเข้าใจในปัญหาทางธุรกิจของสังคมไทยและสังคมโลกอย่างถ่องแท้ และมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดีทั้งนี้ XMBA เป็นหลักสูตรนอกเวลา (Part-time) ใช้เวลา 1 ปี ครึ่ง มีการเรียนการสอนเน้นการใช้กรณีศึกษา (Case Studies) โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงและวิทยากรที่เป็นผู้บริหาร องค์กรชั้นนำของประเทศ

       นอกจากนี้ยังมีการฝึกการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์ผ่านการจำลองสถานการณ์ทาง ธุรกิจ (Business Simulation) เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ แข่งขัน  นักศึกษาจะมีโอกาสได้ทำการศึกษาดูงานองค์กรชั้นนำในต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เห็น ถึงความท้าทายทางธุรกิจระดับโลก และนักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกที่อยู่ใน เครือข่ายความร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เยี่ยมชมกิจการที่มีความโดดเด่นเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งมีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อสังคม

History (ประวัติ)

โครงการ XMBA ธรรมศาสตร์เริ่มเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี 2528 และนับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารในทุกองค์กรและทุกสาขาวิชาชีพที่ทำงานอยู่ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาโททางธุรกิจควบคู่ไปในระหว่างการทำงาน ได้สำเร็จการศึกษาแล้วถึง 35 รุ่น