XMBA | Testimonials_xmba
12779
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-12779,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Testimonials (เรื่องราวความสำเร็จ)

คุณจารุณัฐ จิรรัตน์สถิต

Project manager
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มหาชน

ความประทับใจที่มีต่อโครงการ XMBA

ในการได้เข้ามาเป็นนักศึกษาในโครงการ XMBA มีความประทับใจในสิ่งรอบๆตัวเรา ได้แก่ สถาบันซึ่งเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ระดับเอเซีย ผู้อำนวยการโครงการ คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง ทีมงาน รุ่นพี่ รุ่นน้องและที่สำคัญคือเพื่อนรอบข้างที่มาจากหลากหลายอาชีพ ทั้งเป็นผู้ประกอบการเองหรือเป็นพนักงานระดับสูง ทำให้ในการเรียนด้วยกันจะทำให้เกิดไอเดียที่หลากหลายและได้ความรู้ในมุมต่างๆหลากหลายมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากในมุมมองของเราเอง และยังทำให้เราได้คอนเนคชั่น ในการติดต่อกันทางธุรกิจในอนาคตต่อไป

ทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อที่โครงการ XMBA

บริษัท ซิโน-ไทยฯ เป็นบริษัทที่สนับสนุนและให้ทุนการศึกษากับพนักงาน เพื่อเข้าการศึกษาในโครงการ XMBA มาตลอด โดยผู้บริหารแต่ละท่านที่จบจากโครงการ XMBA ได้นำความรู้และคอนเนคชั่น ที่ได้จากการเข้าเรียนมาพัฒนาสร้างองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นๆตลอดเวลาอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งผู้ที่เรียนจบไปยังสามารถผันตัวเองจากการเป็นวิศวกรคุมหน่วยงานก่อสร้างไปทำงานในตำแหน่งอื่นๆในบริษัทได้ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายHR หรือฝ่ายการเงิน ฯ จนเวลานี้ผู้บริหารระดับสูง คือ คุณภาคภูมิ ศรีชำนิ X18 ก็กำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ

จากตัวอย่างรุ่นพี่ผู้บริหาร ผลสำเร็จทั้งตัวบุคคลและองค์กร ทำให้ผมเห็นคุณค่าและสิ่งที่ได้รับในการเลือกเข้ารับการศึกษาในโครงการฯนี้

คุณสุชาดา ผิวขำ

Assistant Vice President The Thai Bond Market Association
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหารและการเงิน

ความประทับใจที่มีต่อโครงการ XMBA

ประทับใจท่านอาจารย์ซึ่งเป็นมีความผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเทคนิคการสอนที่เน้นให้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งมีความเข้มข้นทางวิชาการและมี Case Study ให้ศึกษาหลากหลาย ตรงตามที่คาดหวังตั้งแต่เริ่มเรียนพร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการทำงานและส่วนตัวได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงประทับใจรุ่นพี่ รุ่นน้องและเพื่อนร่วมรุ่น ที่มีความรักความเอื้อเฟื้อต่อกันอย่างดี จนทำให้เครือข่าย TUXMBA มีความเข้มแข็งและยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน

ทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อที่โครงการ XMBA

เพราะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโครงการ XMBA เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจและเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำในปัจจุบัน โดยเห็นว่าการได้เข้ามาศึกษาในโครงการนี้ จะช่วยให้ตนเองได้รับการพัฒนา ทั้งในด้านของการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการที่ได้รับจากท่านอาจารย์ผู้สอน และจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารจากหลากหลายสาขาวิชาชีพที่ร่วมศึกษาในโครงการนี้ ทั้งด้านของประสบการณ์การทำงาน และแนวความคิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและงานในปัจจุบันและอนาคต

คุณดนัย จิตต์ธีรภาพ

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง

ความประทับใจที่มีต่อโครงการ XMBA

ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เข้าเรียนด้วยกัน ตลอดจนมีการนำกรณีศึกษาของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
ทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาศึกษาต่อที่โครงการ XMBA

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสำหรับนักบริหารโดยตรง ส่งเสริมให้ผู้นำสู่ความเป็นเลิศในองค์กร เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียน โดยเน้นให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีการทำโครงการเชิงประยุกต์ ทั้งด้านธุรกิจและเกมจำลองทางธุรกิจ

คุณสุเทพ ปัญญาสาคร

กรรมการผู้จัดการ
D-Land Group

ความประทับใจในหลักสูตรที่จัดสำหรับการเรียน อาจารย์และวิทยากรที่มาสอนซึ่งในปัจจุบัน ท่านก็ยังคงสามารถให้คำปรึกษากับเราได้  บางท่านเราก็พบเจอประจำและสำหรับบางท่านผมคิดว่าถ้าเราต้องการคำปรึกษา แค่บอกว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารยท่านก็ยินดีให้คำปรึกษาทันที มันเป็นความผูกพันกันที่มีต่อเนื่อง และสุดท้ายคือเพื่อนๆในรุ่นที่ยังคงติดต่อกัน ช่วยเหลือกัน มันเป็นความประทับใจทั้งหมดที่มีครับ และตอนที่ตัดสินใจเข้ามาที่นี่ เพราะความเป็นธรรมศาสตร์ ที่ผมรู้สึกว่าเป็นสถาบันเพื่อการศึกษา ให้ความรู้เหนือสิ่งอื่นใดเสมอ และสิ่งที่ตัดสินใจต่อมาก็คือ การคัดเลือกนักศึกษาที่ผมคิดว่ามีคุณภาพมากที่สุด จึงตัดสินใจมาสอบที่นี่

คุณมนตรี วงศ์ท่าเรือ XMBA29

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

“ผมเลือกเรียนโครงการ XMBA ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือ ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในวงการธุรกิจมากมาย ทำให้ผมมั่นใจว่าจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางการบริหาร เพื่อนำไปใช้ในการทำงานอย่างดี ซึ่งเมื่อได้เข้ามาสัมผัสและเรียนกับทางโครงการ ก็บอกได้คำเดียวเลยว่าไม่ผิดหวัง เพราะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งอาจารย์ที่มีความสามารถ ทำให้ผมได้รับความรู้ตามที่คาดหวังไว้จริงๆ ผมได้รับการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ มุมมองแนวคิดทางธุรกิจที่ลึกซึ้งมากขึ้น มีกระบวนการคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบมากขึ้น”

คุณดมิตา จำเรียง

Senior Lawyer
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

“ความรู้ความเข้าใจใน Business Function หลักขององค์กร และการฝึกฝนวิธีคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ที่คุณจะได้รับจาก XMBA จะทำให้คุณเป็นมากกว่าผู้บริหาร แต่คุณจะมีศักยภาพ ในฐานะผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร การเรียน XMBA เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริง ๆ ค่ะ”

คุณปณิธาน พัฒนวริทธิพันธ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเซีย สตีล เวิร์ค จำกัด

ก่อนตัดสินใจมาเรียน มีวิธีคิดเพิ่มกำไรและประสิทธิภาพให้องค์กร ด้วยการเพิ่มเครื่องจักร เพิ่มคนและประสิทธิภาพ software แต่มาถึงจุดนึง ผมต้องกลับมาคิดว่า ปัจจุบัน การทำธุรกิจสมัยใหม่นี้ มีการแข่งขันสูงมาก ถ้าเราไม่พัฒนาศักยภาพ บุคคลากรในองค์กรของเรา การเติบโตขององค์กร อย่างยั่งยืนคงเป็นไปได้ยาก จึงต้องเริ่มคิดที่จะพัฒนาบุคคลากร โดยเริ่มจากตัวเองก่อน เริ่มจากการทำงานสายช่าง สายโรงงาน มาสู่การบริหารองค์กร ย่อมต้องมีทักษะทางการบริหารกลยุทธ์ด้วย ในส่วนนี้ THAMMASAT BUSINESS SCHOOL หลักสูตร STRATEGIC MANAGEMENT ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ในธุรกิจระดับประเทศ ได้อย่างมีประโยชน์และเหมาะสม และการได้เรียนที่ธรรมศาสตร์ ถือว่าเป็น เกียตริและความภาคภูมิใจของผม และ ครอบครัว เป็นอย่างยิ่งครับ

คุณวิศนี เพ่งพิทักษ์ธรรม

ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเงินสด
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ทักษะการคิดที่แตกต่าง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทางทฤษฎี ควบคู่การฝึกปฏิบัติจริง หรือทํากรณีศึกษา ผ่านการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงจากอาจารย์ผู้สอนที่มีชื่อเสียง และให้เกียรติความคิดเห็นของผู้เรียนเต็มที่ รวมทั้งการเรียนรู้ถึงการขจัดความขัดแย้งระหว่างกัน และมิตรภาพที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่นี่ XMBA ธรรมศาสตร์ สามารถเพิ่มโอกาส ตอบทุกทางเลือกในอนาคตได้

คุณจักรพันธุ์   ตัณฑัยย์

ตำแหน่ง   ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท   ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เหตุผลที่เลือกเรียน XMBA ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะมีพี่ที่เคารพนับถือจบจากที่นี่  ปัจจุบันก็ประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำ จึงเกิดความประทับใจ พอได้เข้ามาเรียนก็สัมผัสได้ถึงความเข้มข้นของการเรียนการสอน คณาจารย์ก็ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพเหมือนเปิดโลกใหม่ นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับชีวิตการทำงานรวมถึงมิตรภาพจากเพื่อนๆ ซึ่งก็เป็นผู้บริหารจากหลายๆ หน่วยงานได้แลกเปลี่ยนมุมมอง แบ่งปันประสบการณ์ ได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกเหนือตำราเรียนที่นี่ไม่ง่าย แต่ได้จริงๆ  ไม่ผิดหวังที่เลือกเรียน XMBA ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ

คุณสุวัฒนา   แซ่ตั้ง

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท  แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์  จำกัด  (มหาชน)

XMBA ธรรมศาสตร์ ผสมผสานทุกวิชา เห็นภาพรวม เพิ่มมุมมอง เพิ่มทางเลือกใหม่ และยังทำให้รักการอ่านมากขึ้น เห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ สอดแทรกปรัชญาในการดำเนินชีวิต ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เรื่องคน  มีระบบการสอนที่ดี หลักสูตรดี อาจารย์เก่งมีประสบการณ์ ถ่ายทอดได้ดี ความน่าสนใจของหลักสูตรจะทำให้คุณบริหารเวลามาเรียนได้เอง (เสียใจที่มาเรียนช้าไปหน่อย)

คุณบุญเกียรติ     พุทธา

Department  Manager

King  Power  International  Ltd.

พี่สาวผมซึ่งจบ XMBA รุ่นที่ 18  เป็นแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้ผมเลือกเรียน XMBA  มาตลอด ตัวผมเองเรียนจบปริญญาตรีจากธรรมศาสตร์เช่นกัน จึงมีความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะธรรมศาสตร์เป็นที่ยอมรับในสังคมว่า มีมาตรฐานสูง เป็นที่น่าเชื่อถือมายาวนาน ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเพื่อขับเคลื่อนกลไกทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศได้อย่างไม่มีข้อกังขา วันนี้สิ่งที่ผมได้รับจากหลักสูตร XMBA นั้น เกินความคาดหมายที่ผมเคยคิดไว้ องค์ความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณคุณค่ามากมายถูกถ่ายทอดจากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ได้เปิดมุมมองแนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง XMBA จึงมิใช่เป็นเพียงการลงทุนเพื่ออนาคต แต่หากเป็น การเปิดวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำที่เหนือกว่านั่นเอง

คุณศิวนารถ     เทพพิทักษ์

Sales Manager – Thailand and Myanmar

General  Electric  International Operation Company Inc.

การได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในโครงการ XMBA ของธรรมศาสตร์ มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธ์เพราะแนวทางการสอนเน้นการวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากมุมต่างๆรอบด้าน รวมทั้งได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้นที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ตัวอาจารย์ผู้สอนมีคววามทุ่มเทเอาใจใส่และคอยให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจจริงและสามารถนำไปประยุกต์ในงานต่างๆได้ ทางโครงการยังจัดให้มี Guest Speaker มาให้ความรู้และเปิดมุมองวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญการสอนของหลักสูตรนี้เน้นถึงความสำคัญด้านจริยธรรมของผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน