XMBA | Admission_xmba
12439
ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Admission (รับเข้าศึกษา)


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล

1.สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยฐานะ

2.มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงานหลังจบปริญญาจนถึงวันปิดรับสมัคร

3.ผู้เข้าศึกษาต้องส่งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน จำนวนไม่เกิน 1 หน้า

4.ผ่านการสอบสัมภาษณ์

5. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TU-GET) จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือคะแนน TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร)

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.หนังสือให้คำรับรอง (Confidential Recommendation) ปิดผนึก จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://xmba.bus.tu.ac.th/download/Confidential%20Recommendation%20on%20Applicant_XMBA.pdf)

4.ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน (เอกสารใน ข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ยื่นในวันสอบสอบสัมภาษณ์)

รับสมัคร online เท่านั้นที่ http://gradreg.tbs.tu.ac.th/2014/register1.aspx
– รอบ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 – วันที่ 31 มีนาคม 2561

-รอบ 2 วันที่ 15 เมษายน 2561 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
– รอบ 1 ภายในวันที่ 5  เมษายน 2561

–  รอบ 2 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบ

– รอบ 1 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

– รอบ 2 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561


สอบสัมภาษณ์ 

– รอบ 1 วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561

– รอบ 2 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
– รอบ 1 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม  2561  ที่ xmba.tbs.tu.ac.th/

– รอบ 2 วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ xmba.tbs.tu.ac.th/

 

รายงานตัว + จ่ายเงิน 
– รอบ 1 วันเสาร์ที่  2 มิถุนายน  2561

– รอบ 2 วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

 

การสอบวิชาภาษาอังกฤษ (TU-GET)

สามารถนำผลมายื่นสมัครเข้าศึกษา ปี2561 คือการสอบ TU-GET ครั้งที่ 2017 – 2018

ครั้งที่

รับสมัครและชำระเงิน

วันสอบ

1/2561

2/2561

3/2561

4/2561

5/2561

1 ม.ค. 2561 – 15 ม.ค. 2561

1 ก.พ. 2561 – 15 ก.พ. 2561

1 มี.ค. 2561 – 15 มี.ค. 2561

1 เม.ย. 2561 – 15 เม.ย.2561

1 พ.ค. 2561 – 15 พ.ค.2561

อาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 2561

อาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561

อาทิตย์ที่ 01 เม.ย. 2561

อาทิตย์ที่ 29 เม.ย. 2561

อาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561


ติดต่อสอบถาม
สำนักงานเลขานุการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทรศัพท์ 0-2613-3101-3, 0-2221-6111-20 ต่อ 3101-4


Emailtugetlitu@gmail.com หรือ
Website: http://litu.tu.ac.th/2016/th/tu-get-th

 

 

ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS : ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้สมัครสอบโครงการ XMBA จะต้องกรอกรายละเอียดในใบรายงานผลดังนี้

1. เขียนเลขที่ใบสมัครของสำนักงานบัณฑิตฯ ไว้ด้านหน้าของผลสอบ TU-GET

2. ระบุโครงการที่สมัครสอบ ไว้ด้านหน้าผลสอบ TU-GET

3. ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

4. ส่งผลสอบเฉพาะฉบับจริงเท่านั้น (ไม่รับสำเนา)

5. กรณีจะส่งผลสอบด้วยตนเอง โครงการฯ เปิดทำการ วันธรรมดา เวลา 8.30 – 20.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.

6. กรณีส่งผลสอบทางไปรษณีย์ส่งมาที่ โครงการ XMBA คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เลขที่ 2 ห้อง 118 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200