Search this website

Close me
Academics / Curriculum / Course Descriptions

การค้นคว้าอิสระ

บร.751    การค้นคว้าอิสระ 13 (หน่วยกิต)

XM 751  Independent Study  1                                                                   

วิชาบังคับก่อน -

                 ค้นคว้าโดยใช้ความรู้ต่างๆทางทฤษฎีมาหลอมรวมกันเพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจ อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเพื่อตอบปัญหาในธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาต้องวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จัดทำข้อเสนอโครงการโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมการนำเสนอให้กับอาจารย์และคณะกรรมการ ข้อเสนอโครงการต้องแสดงขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักการ รวมทั้งสามารถประเมินความคืบหน้าในการทำงานตามแผนงานนั้น

บร.752    การค้นคว้าอิสระ 23 (หน่วยกิต)

XM 752   Independent  Study 2                                                        

วิชาบังคับก่อน  :   สอบได้ บร.751 

                ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อจากภาคที่ลงทะเบียนวิชา บร. 751 โดยนำข้อเสนอโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในวิชา บร.751 มาจัดทำให้สมบูรณ์ตามขอบเขตที่ได้เสนอไว้ จัดทำรายงานของโครงการภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  นำเสนอโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเมื่อรายงานเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยพร้อมที่จะตอบคำถามอันเกี่ยวข้องกับหลักการทฤษฎี และการปฏิบัติจริงของผลงานของตนได้ เพื่อแสดงถึงความเข้าใจ ความสามารถในการวิเคราะห์ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

Join our newsletter

Don´t worry! Your email address is safe and we hate Spam as much as you do.

Facebook Likebox

What do our students say

มีความประทับใจในสิ่งรอบๆตัวเรา ได้แก่ สถาบันซึ่งเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ระดับเอเซีย ผู้อำนวยการโครงการ คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง ทีมงาน รุ่นพี่ รุ่นน้องและที่สำคัญคือเพื่อนรอบข้างที่มาจากหลากหลายอาชีพ Project manager บริษัท ซิโน-ไทย เ...

คุณจารุณัฐ จิรรัตน์สถิต

เพราะความเป็นธรรมศาสตร์ ที่ผมรู้สึกว่าเป็นสถาบันเพื่อการศึกษา ให้ความรู้เหนือสิ่งอื่นใดเสมอ และสิ่งที่ตัดสินใจต่อมาก็คือ การคัดเลือกนักศึกษาที่ผมคิดว่ามีคุณภาพมากที่สุด จึงตัดสินใจมาสอบที่นี่ กรรมการผู้จัดการ D-Land Group

คุณสุเทพ ปัญญาสาคร

synthroid cost