XMBA | Interview Schedule_xmba
13073
ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Interview Schedule (กำหนดเวลาการสัมภาษณ์)

1.  วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์

Circle สถานที่  ณ  ชั้น  4  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ท่าพระจันทร์) 

Circle ผู้มีสิทธิสอบต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่  16 มิถุนายน  2561 ดังต่อไปนี้ 

 

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

เลขประจำตัวสอบ

เวลารายงานตัว

เวลาสอบสัมภาษณ์

02-0005 – 02-0019 

08.30 น.

9.00  –  12.00  น.

2.  เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

 

Circle  รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป และส่ง File รูปแบบ  .JPG  

มาที่ email : kanjana.s@tbs.tu.ac.th

 

 Circle สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  1  ฉบับพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 Circle  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  จำนวน  1  ฉบับ(ฉบับจบการศึกษา)พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

Circle  หนังสือให้คำรับรอง  (Confidential  Recommendation)  ปิดผนึก  จำนวน  1  ฉบับ (หนังสือให้คำรับรองผู้เข้าสัมภาษณ์ต้องนำมาให้ด้วยตนเองในวันสอบสัมภาษณ์) ทั้งนี้ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร  หรือหัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่

    ***  กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง ***

 Circle  ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงานโดยระบุประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี

        โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงานหลังจบปริญญาตรีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 31 มีนาคม 2561)

***ทั้งนี้หากใบรับรองการทำงานมีประสบการณ์ไม่ถึง 5 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์***

 

Circle วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน จำนวนไม่เกิน 1 หน้า

 

Circle สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังมิได้ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตัวจริงให้นำมายื่นในวันสอบด้วย

***  ทั้งนี้ ขอให้เขียนเลขที่สมัครสอบ  และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อย***

*** หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร  (XMBA)  โทรศัพท์  02-613-2227-8  หรือ  0-2226-4509 ***

กำหนดการผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (XMBA) 

กำหนดการผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 1)

วันที่ 24 พฤษภาคม  2561

วันที่ 2 มิถุนายน 2561

เวลา  9.00 – 18.00 น.

Circle รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

จำนวน  71,800 บาท  เป็น
 

Circle แคชเชียร์เช็คเท่านั้น  
 

Circle สั่งจ่าย  “คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.”

วันที่ 7 กรกฎาคม  2561  

เวลา  09.00 – 12.00 น.

Circle ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภายในคณะพาณิชย์ฯ)

Circle ห้องประชุม 500  ชั้น  5  คณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)