XMBA | Interview Schedule_xmba
13073
ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Interview Schedule (กำหนดเวลาการสัมภาษณ์)

กำหนดการผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (XMBA) 

กำหนดการผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

วันอังคารที่ 11 เมษายน  2560

วันพุธที่  19 เมษายน 2560

เวลา  9.00 – 18.00 น.

Circle รายงานตัวและชำระค่าเรียน Pre-course 

จำนวน  12,600 บาท  เป็น
 

Circle แคชเชียร์เช็คเท่านั้น  
 

Circle สั่งจ่าย  “โครงการบริการทางวิชาการและสังคม 

คณะพาณิชย์ฯ มธ.”

วันพุธที่  19  เมษายน  2560  

เวลา  09.00 – 18.00 น.

Circle ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภายในคณะพาณิชย์ฯ)

Circle ห้องโครงการ XMBA  118  ชั้น  1  คณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์)

ค่า Pre – Course XMBA ปีการศึกษา 2560

1 วิชา

หน่วยกิต

จำนวน

เงินรวม

บร.501 พฤติกรรมองค์การ  

4,200 บาท 

3 หน่วยกิต

12,600 บาท

1.  วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์

Circle สถานที่  ณ  ชั้น  4  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (ท่าพระจันทร์) 

Circle ผู้มีสิทธิสอบต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2560   ดังเวลาต่อไปนี้ 

 

ช่วงที่

เลขประจำตัวสอบ

เวลารายงานตัว

เวลาสอบสัมภาษณ์

1

02-0001  ถึง  02-0045  

08.30 น.

9.00  –  12.00  น.

2.  เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

Circle รูปถ่ายสีขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป

Circle  หนังสือให้คำรับรอง  (Confidential  Recommendation)  ปิดผนึก  จำนวน  1  ฉบับ

(หนังสือให้คำรับรองผู้เข้าสัมภาษณ์ต้องนำมาให้ด้วยตนเองในวันสอบสัมภาษณ์)

ทั้งนี้ผู้ให้การรับรองจะต้องเป็นผู้บริหาร  หรือหัวหน้างานในองค์กรที่ท่านทำงานอยู่

        กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง

Circle   ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงานโดยระบุประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี

        โดยนับตั้งแต่เริ่มทำงานหลังจบปริญญาตรีจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

        (วันที่ 31 มกราคม 2560)

***ทั้งนี้หากใบรับรองการทำงานมีประสบการณ์ไม่ถึง 5 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์***

Circle   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา   (TRANSCRIPT)    1  ฉบับ

Circle  บัตรประชาชน  หรือ  บัตรข้าราชการ  หรือใบขับขี่  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ

***  ทั้งนี้ ขอให้เขียนเลขที่สมัครสอบ  และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับให้เรียบร้อย***

*** หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร  (XMBA)  โทรศัพท์  02-613-2227-8  หรือ  0-2226-4509 ***