XMBA | Course Regulation_xmba
12925
ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Course Regulation (ข้อกำหนดหลักสูตร)

1.ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์

Master of Business Administration Program in Strategic Management

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (การจัดการเชิงกลยุทธ์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Business Administration (Strategic  Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A. (Strategic  Management)

3.เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี

เป็นการศึกษาภาคค่ำในระบบไตรภาค (หนึ่งภาคการศึกษาใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 สัปดาห์

1. นักศึกษาที่ศึกษาแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องศึกษาวิชาเสริมพื้นฐาน จำนวน 1 วิชา 3 หน่วยกิต คือ บร.501 พฤติกรรมองค์การ ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) โดยค่าระดับที่ได้จากการศึกษาวิชาดังกล่าวจะไม่นำมาคิดรวมกับหลักสูตร

2. หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้

 

• แผน ก แบบ ก 2 : แผนจัดทำวิทยานิพนธ์ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจะต้องทำวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต

•  แผน ข : แผนการศึกษาลักษณะวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องศึกษาวิชาการศึกษาอิสระรวมทั้งการสอบประมวล ความรู้แทน

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

การวัดผลการศึกษา  แบ่งเป็น 9  ระดับ  มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังต่อไปนี้

 การสำเร็จการศึกษา

 คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จะเสนอชื่อนักศึกษาขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย หลังจากที่ได้ตรวจสอบเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วนแล้วคือ

1.ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ  ครบตามโครงสร้างหลักสูตร มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนดไว้

2.ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)

3.ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ2

4.ได้ระดับ S (ใช้ได้)ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะพาณิชยศาสตร์ฯ แต่งตั้งและนำวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้วมามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ

5.ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตี พิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการ ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) (ในกรณีศึกษาแผน ก แบบ ก 2)

6.ได้ค่าระดับ P (ผ่าน)ในการสอบประมวลความรู้ (ในกรณีศึกษาแผน ข)

7.ได้ระดับ S (ใช้ได้) ในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ (ในกรณีศึกษาแผน ข)

8.ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆที่คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2553